ماه (۳)

- "نمیدونه تو هستی، که جای اون نشستی"

-نمیدونه ؟ اینقدر اوته!؟

- "نمیدونه تو ماهی، تو که رفیق راهی"

- خودمم نمیدونم!

/ 0 نظر / 12 بازدید