مگوی صبر که ایوب نیستم به خدا / اگر تو یوسفی، یعقوب نیستم به خدا

هفتمین سالگرد مردودی در امتحان شبه الهی را به تعمق می نشینیم:

"میان آتش حسرت خلیل گون ماندم / اگر به مــعـرکه جبریـل آمـدی رانـدم/ اگر خلیل به دفع شک این چهار آورد / مرا یقین به سر این هزار کار آورد"

پس هفت سال کفاره ی آن بلندپروازی اخلاقی و  راندن جبریل ما را بس نیست؟

 

روایت خوشبینانه این که ایوب بیچاره هم هفت سال عذاب کشید تا سرانجام گشایشی برایش رخ داد.

روایت بدبینانه این که امتحان های ما بیرحمانه طوری طراحی می شوند که هر چه جواب بدهی، همیشه رفوزه ای. و من خسته ام از امتحان های تکراری، جواب های غیرتکراری، و نمره های تکراری.

روایت واقع بینانه هم این که رونق بازار سامری، بدون کرشمه شکست، اما "هنوز خشم خدا با من است."

 

"بیا و خاتمه ی این خیال و خواب آور..."

/ 0 نظر / 10 بازدید