مسابقه، همراه با جايزه: ديناميک "ذهن" صلب !

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

آز آنجا که برای ما هنوز هم واضح و مبرهن است که همه اينها يک بازی برای سر کار گذاشتن مردم بوده، کماکان خيلی خوشحاليم که ما رودست نخورديم و در دور دوم هم با حفظ مواضع اصولی-تحريمی، رای نداديم. چون ما ختم IQ و بینش سیاسی هستیم. فقط يک مساله بغرنج مانده: "اينکه پايين برره ای ها چطور آب را به بالا برره ای ها بستند؟! "

 

مگه همه اينها بازی برای زياد کردن رای رفسنجانی نبود؟ چرا يک دفعه ضايع شد اينقدر؟! به هر حال مواضع اصولی ما ثابت است و گول نميخوريم. توجيه اینجوری شدن اوضاع را هم خودمان دو سوت پيدا ميکنيم. پس بشتابید: به بهترين تحليل - نه ببخشيد، زودترين (!) تحليل - جايزه ای به رسم يادبود اهدا خواهد شد. زود باشيد که جلوی در و همسايه آبرو داريم.

 

/ 0 نظر / 12 بازدید