فعلاها قصد نوشتن نداشتم، اما این رو دیدم دیگه غیرتی شدم.

(رجوع شود به کنار صفحه، "سر توماس مور که بود؟")

البته همچین خیلی بی ربط به وضع الان هم نبود.

/ 3 نظر / 13 بازدید
الهه

غیرتی شدی چی نوشتی؟ منظورت لینک بود یا جز یادداشتهای خصوصی یا من نمی بینم؟

سرتوماس

لینک که از همون 5 سال پیش اونجا بود. من یادآوری کردم فقط. :-)

الهه

آهان. البته من منظورم لینک سرتوماس نبود :)