بزن باران خدا بازیچه ای شد

بزن باران بهاران فصــل خون است
بزن باران که صحرا لاله گون است
بزن باران کــــــه به چشمان یاران
جهان تاریـــک و دریا واژگون است

بزن بـاران که دیــن را دام کردند
شکار خــلق و صــید خام کردند
بزن بـاران خدا بازیچه ای شــــد
که با آن کسب ننگ و نام کردند

بزن باران به نام هرچه خوبیست
به زیـــر آوار گاه پایــکوبیــسـت
مزار تشنه جویباران پر از سنـگ
بزن باران که وقت لای روبیست

بــزن بــاران که بیصـبرنـــد یـاران
نمان خاموش، گریان شو، بباران!
بــزن بــاران بـشـوی آلــودگی را
ز دامـــــــان بـــلنـد روزگـــــاران

/ 1 نظر / 10 بازدید
مريم

آخر شبه. يادت افتادم و همه ی نوشته های طولانی ات رو خوندم!