آقای ایوبی پای تخته نوشت :

"دلا خو کن به تنهایی، که از تنها بلا خیزد"

و من، بعد از این همه سال، هیچوقت نفهمیدیم "تنهایی" جمله ی اول را باید "تن هایی" نوشت، یا "تنها" ی جمله ی دوم را  "تن ها".

/ 3 نظر / 13 بازدید
یک دوست

ساختار جمله نشان می دهد که حالت دوم درست است و تجربه ها نیز آن را تایید می کنند.

برسابه

هر دو تاش صادقه بستگی به مود خواننده داره!

جودی

می تونی جفتش را هم جدا بنویسی.