در نوشته قبلی جای سه نقطه "MIS"  و جای صفت مقدس چهار حرفي،... همونی که عليص گفت!

فعلاً!

/ 2 نظر / 11 بازدید
saeed

سروش جان! من کاری ندارم طرف کيه و قضيه چيه، ولی مطمئنم که تو انقدر پسر گلی‌ی‌ی‌ی‌ی‌ی هستی که هيچوقت کُر کامپيتنسیه دوستانت رو به اين اجنبی های چش زاغ نميگی! مگه نه؟!!!! (;