چه سخته مرگ گل برای گلدون تو مثل من زمستونی نداریکه باشه لحظه ی چشم انتظاریگلدون خالی ندیدینشسته زیر بارونگلهای کاغذی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 21 بازدید
"فوضنا امورنا الی آل سلجوق، فبرزوا علینا، فطال علیهم الامد، فقست قلوبهم، و کثیر منهم فاسقون"   المسترشد بالله بن المستظهر بالله، ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 28 بازدید
آذر 92
1 پست
شهریور 91
1 پست
تیر 91
3 پست
اسفند 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
اسفند 87
2 پست
دی 87
2 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
9 پست
خرداد 87
10 پست
اسفند 86
7 پست
بهمن 86
9 پست
دی 86
8 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
11 پست
شهریور 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
6 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
2 پست
خرداد 85
6 پست
اسفند 84
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
7 پست
شهریور 84
6 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
5 پست
خرداد 84
7 پست
اسفند 83
3 پست
دی 83
4 پست
آذر 83
3 پست
آبان 83
4 پست
مهر 83
4 پست
شهریور 83
4 پست
مرداد 83
3 پست
تیر 83
4 پست
خرداد 83
6 پست
زندگی
13 پست
غربت
5 پست
مشاهده
2 پست
خواب
1 پست
فوتبال
6 پست
جفنگ
5 پست
آب_و_هوا
1 پست
تحقیق
1 پست
رفتاریات
1 پست